مشارکت در ساخت در اصفهان

مشارکت در ساخت در اصفهان

اصفهان یکی از کلان شهر های ایران محسوب می شود به گونه ای که در مسیر رشد این شهر نیاز به باز سازی و ساخت و ساز فراوان بنا های مختلف با کاربرد های فرهنگی ، ورزشی ، تفریحی و تجاری و مسکونی وجود دارد ، باز سازی بافت های فرسوده این شهر میتواند تا حد زیادی در جهت عمران بیشتر این شهر یاری رسان باشد .

مشارکت در ساخت در اصفهان

مشارکت در ساخت با حفط بافت بومی اصفهان 

عموما در شهر  اصفهان با توجه به نیاز به مشارکت در ساخت اصفهان فاکتور هایی نیز مورد توجه قرار میگیرد . یکی از این فاکتور ها همخوانی بافت جدید با فرهنگ و پیشینه این شهر است ، این راه کار باید به گونه ای برنامه ریزی گردد که در بازسازی بافت فرسوده این شهر باید بافت شهری حفظ شده و اصالت این شهر حفظ شود.

عموما پیمانکاران ساختمانی بدون توجه به بافت بومی شهر ها کار های ساخت و ساز را دنبال می کنند. اما به دنبال حفظ بافت شهری و بومی این مراکز عموما باز سازی ها به دلیل عدم دسترسی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای توان در حفظ بافت قدیمی این شهر تلاس به مشکل برخورد میکند

ما این تعهد را میدهیم که در فرایند مشارکت در ساخت اصفهان و شهرستان های دارای بافت قدیمی ، پروژه مشارکت در ساخت به گونه ای عملیاتی شود که زیست بوم این شهر ها حفظ شده و تلاش ها در راستای اعتلای فرهنگ ایرانی انجام شود . گ